Codex Studiosorum Bruxellensis
Het Kaerelslied
T: Hertaald uit het Gruuthuse handschrift door Alf. Wybo
M: Florimond van Duyse
Ic wil van den kaerle singhen, Al met sinen langen baert; Hine laet ghenen ruter hem dwinghen; Ontembaer so is hi vanaert, Ende of sine cleeder ontnaeit sijn, Sin hooft mit een hoetkin ghecapt; En mach sin caproen ooc verdraeit sijn, Sin scoen ende cousen ghelapt.
Al eti maer wronghelen, caes ende broot; Al slaepti up stro ende cruut; Vri alset veulen en kenti gheen noot; Ende lacht di ruters uut.
Hi esser een vriman gheboren, Ter see, upt velt of int bosch, Waerom sou gheen plek hem behoren, Gheen plek vor een paert oft een os? Die ruter heeft alles ghenomen; Men loopet, als hi ghebiet, Bi dunen, bi vlacten, bi stromen, Dat en doet die kaerel niet!
Hine wert niet den ruter een slave, Ter kermesse blifdi gaen, Met ghespen, knijf ende stave, Sin wijf met een mantelkin aen, Daer pijpen die cornemusen: Daer springen ende dansen si ront, Daer swieren si lanx die husen: Daer singhen suut luder mont:
Sine wijf is een vroudighe daerne; Hi ploeght, ende si, si spint, Hi cust ende blust se so gaerne So winnen si kint up kint, Ter kermesse drinken wi wine, Want wine verhoghet verstand; Nu esser die waerelt de sine, Met steden, casteel ende lant,
Si willen den kaerel doen greinsen, Al dravende over 't velt; Hi es coener dan si wael peinsen; Hine bevet voor gheen ghewelt, Si willen hem sleepen en hangen; Te lanc es haer sin baert, O ruter, als hi U moet vanghen, Wi weter hoe ghi dan vaert!
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008