Codex Studiosorum Bruxellensis
Schoon lief, hoe ligt gy hier en slaept
Brabants Meilied, rond 1610
Schoon lief, hoe ligt gy hier en slaept In uwen eersten drome? Wilt opstaen en den mei ontfaen Hy staet hier al zoo schoone.
'k En zou voor geenen mei opstaen Myn vensterken niet ontsluiten: Plant uwen mei waer 't u gerei Plant uwen mei daer buiten!
Waer zou 'k hem planten of waer doen? 't Is al op 's heeren strate; De winternacht is koud en lang, Hy zou zyn bloeyene laten.
Schoon lief, laet hy zyn bloeyen staen, Wy zullen hem begraven, Op 't kerkhof by den eglantier, Zyn graf zal roozekens dragen.
Schoon lief, en om die roozekens Zal 't nachtegaelken springen, En voor ons bei in elken mei Zyn zoete liedekens zingen.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008