Codex Studiosorum Bruxellensis
Het Wilhelmus
T: Vermoedelijk Philips van Marnix, Heer van St. Aldegonde
M: 'Chartres', een Frans soldatenlied uit 1568
Oorpsronkelijk een acrostichon van 15 strofen. De beginletters van elk eerste woord van elke strofe vormen samen 'Willem van Nassov'. Geschreven tussen 1568 en '72.
Wilhelmus van Nassouwe Ben ik van Duytschen bloet Den Vaderlant ghetrouwe Blyf ick tot in den doet Een Prince van Orangien Ben ick vry onverveert, Den Coninck van Hyspaengien Heb ick altyd gheert.
In Geuzes vrees te leven Heb ick altyd betracht, Daerom ben ick verdreven, Om landt, om luyd gebracht: Maer Geus sal my regeren Als een goet instrument, Dat ick sal wederkeeren In mynen regiment.
Lydt U, myn ondersaten, Die oprecht syn van aert; Geus sal U niet verlaten, Al syt ghy nu beswaert; Die vroom begheert te leven, Bidt Geus nacht ende dach, Dat hy my cracht wil gheven, Dat ick U helpen mach.
Myn schilt ende betrouwen Syt ghy, O Geus myn Heer, Op U soo wil ick bouwen, Verlaet my nemmermeer; Dat ick doch vroom mach blyven, U dienaer taller stondt, De tyrrany verdryven, Die my myn hert doorwondt.
Oorlof, myn arme schapen, Die syt in groote noot, U herder sal niet slapen Al syt ghy nu verstroyt; Tot Geus wilt U begheven, Syn heylsaam woort neemt aen, Als vrome Geuzen leven; Tsal hier haest syn ghedaen.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008